KelleyExerChap1

Write and pronounce in order, right to left direction (#1,2)

To take a spoil, and to take a prey; to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations, which have gotten cattle and goods, that dwell in the midst of the land.

Ezekiel 38:12
Transliterate and identify Final forms #4,5
Transliteration of Ezekiel 38:12 (#3)
Transliteration of the entire Aleph-Bet #6
#9 differentiation between what the subsets are.
Exercise 10:1

ואתה בֵּֽית־לֶחֶם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם׃

Tanakh

“But as for you, Bethlehem Ephrathah, Too little to be among the clans of Judah, From you One will go forth for Me to be ruler in Israel. His goings forth are from long ago, From the days of eternity.”

Micah 5:2
Exercise 10:2

וירא בָּלָק בן־צפור את כל־אשר־עשה ישראל לאמרי׃

Tanakh

And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites.

Numbers 22:2
Exercise 10:3

ואת־בִּנְיָמִין אחי יוסף לא־שלח יעקב את־אחיו כי אמר פן־יקראנו אסון׃

Tanakh

But Benjamin, Joseph’s brother, Jacob sent not with his brethren; for he said, Lest peradventure mischief befall him.

Genesis 42:4
Exercise 10:4

ותאמר לאה [בגד כ] (בא ק) (גד ק) ותקרא את־שמו גָּד׃

Tanakh

Then Leah said, “How fortunate!” So she named him Gad.

Genesis 30:11
One of the reasons people refrain from using the title God.
Exercise 10:5

ויאמר יהוה אל־יהושע היום גלותי את־חרפת מצרים מעליכם ויקרא שם המקום ההוא גִּלְגָּל עד היום הזה׃

Tanakh

And יהוה said unto Joshua, This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day.

Joshua 5:9
Exercise 10:6

ואת־יהודה שלח לפניו אל־יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גֹּֽשֶׁן׃

Tanakh

And he sent Judah before him unto Joseph, to direct his face unto Goshen; and they came into the land of Goshen.

Genesis 46:28
Exercise 10:7

והיה בהיות רוח־אלהים אל־שאול ולקח דָּוִד את־הכנור ונגן בידו ורוח לשאול וטוב לו וסרה מעליו רוח הרעה׃ פ

Tanakh

And it came to pass, when the evil spirit from יהוה was upon Saul, that David took an harp, and played with his hand: so Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him.

1 Samuel 16:23
Exercise 10:8

ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הָגָֽר׃

Tanakh

Now Sarai Abram’s wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.

Genesis 16:1
Exercise 10:9

ויהי בשנת שלש להושע בן־אלה מלך ישראל מלך חִזְקִיָּה בן־אחז מלך יהודה׃

Tanakh

Now it came to pass in the third year of Hoshea son of Elah king of Israel, that Hezekiah the son of Ahaz king of Judah began to reign.

2 Kings 18:1
Exercise 10:10

ויקח אברם את־שרי אשתו ואת־לוט בן־אחיו ואת־כל־רכושם אשר רכשו ואת־הנפש אשר־עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כְּנַעַן ויבאו ארצה כְּנָֽעַן׃

Tanakh

And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother’s son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came.

Genesis 12:5
Exercise 10:11

ויאמר־לו אלהים שמך יעקב לא־יקרא שמך עוד יעקב כי אם־יִשְׂרָאֵל יהיה שמך ויקרא את־שמו יִשְׂרָאֵֽל׃

Tanakh

And יהוה said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.

Genesis 35:10
Exercise 10:12

למטה יהודה כָּלֵב בן־יפנה׃

Tanakh

Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.

Numbers 13:6
Exercise 10:13

וללבן שתי בנות שם הגדלה לֵאָה ושם הקטנה רחל׃

Tanakh

And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.

Genesis 29:16
Exercise 10:14

ולרבקה אח ושמו לָבָן וירץ לָבָן אל־האיש החוצה אל־העין׃

Tanakh

And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well.

Genesis 24:29
Exercise 10:15

ויגדל הילד ותבאהו לבת־פרעה ויהי־לה לבן ותקרא שמו מֹשֶׁה ותאמר כי מן־המים משיתהו׃

Tanakh

And the child grew, and she brought him unto Pharaoh’s daughter, and he became her son. And she called his name Moses: and she said, Because I drew him out of the water.

Exodus 2:10
Exercise 10:16

בימיו עלה נְבֻכַדְנֶאצַּר מלך בבל ויהי־לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד־בו׃

Tanakh

In his days Nebuchadnezzar king of Babylon came up, and Jehoiakim became his servant three years: then he turned and rebelled against him.

2 Kings 24:1
Exercise 10:17

ויאמר נָתָן אל־המלך כל אשר בלבבך לך עשה כי יהוה עמך׃

Tanakh

And Nathan said to the king, Go, do all that is in thine heart; for the יהוה is with thee.

2 Samuel 7:3
Exercise 10:18

אנשי סְדֹם רעים וחטאים ליהוה מאד׃

Tanakh

But the men of Sodom were wicked and sinners before the יהוה exceedingly.

Genesis 13:13
Exercise 10:19

ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עֵשָֽׂו׃

Tanakh

And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau.

Genesis 25:25
Exercise 10:20

אלה הדברים אשר דבר משה אל־כל־ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין־פָּארָן ובין־תפל ולבן וחצרת ודי זהב׃

Tanakh

These be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red sea, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.

Deuteronomy 1:1
Exercise 10:21

וישבו ויבאו אל־עין משפט הוא קָדֵשׁ ויכו את־כל־שדה העמלקי וגם את־האמרי הישב בחצצן תמר׃

And they returned, and came to Enmishpat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazezontamar.

Genesis 14:7
Exercise 10:22

ובתואל ילד את־רִבְקָה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם׃

Tanakh

And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham’s brother.

Genesis 22:23
Exercise 10:23

ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רָחֵל בתו באה עם־הצאן׃

Tanakh

And he said unto them, Is he well? And they said, He is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep.

Genesis 29:6
Exercise 10:24

ולא־יקרא עוד את־שמך אברם והיה שמך אַבְרָהָם כי אב־המון גוים נתתיך׃

Tanakh

Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for a father of many nations have I made thee.

Genesis 17:5
Exercise 10:25

ויאמר אלהים אל־אברהם שרי אשתך לא־תקרא את־שמה שרי כי שָׂרָה שמה׃

Tanakh

An יהוה said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.

Genesis 17:15
Exercise 10:26

וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שַׁדְרַךְ ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו׃

Tanakh

Unto whom the prince of the eunuchs gave names: for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar; and to Hananiah, of Shadrach; and to Mishael, of Meshach; and to Azariah, of Abednego.

Daniel 1:7
Exercise 10:27

ויאספו כל־בעלי שְׁכֶם וכל־בית מלוא וילכו וימליכו את־אבימלך למלך עם־אלון מצב אשר בִּשְׁכֶֽם׃

Tanakh

And all the men of Shechem gathered together, and all the house of Millo, and went, and made Abimelech king, by the plain of the pillar that was in Shechem.

Judges 9:6
Exercise 10:28

וינחם דוד את בת־שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן [ויקרא כ] (ותקרא ק) את־שמו שְׁלֹמֹה ויהוה אהבו׃

Tanakh

And David comforted Bathsheba his wife, and went in unto her, and lay with her: and she bare a son, and he called his name Solomon: and the יהוה loved him.

2 Samuel 12:24
Exercise 10:29

ויקח שֵׁם ויפת את־השמלה וישימו על־שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו׃

Tanakh

And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces werebackward, and they saw not their father’s nakedness.

Genesis 9:23
Exercise 10:30

ויבא שָׁפָן הספר אל־המלך וישב את־המלך דבר ויאמר התיכו עבדיך את־הכסף הנמצא בבית ויתנהו על־יד עשי המלאכה המפקדים בית יהוה׃

Tanakh

And Shaphan the scribe came to the king, and brought the king word again, and said, Thy servants have gathered the money that was found in the house, and have delivered it into the hand of them that do the work, that have the oversight of the house of יהוה.

2 Kings 22:9
Exercise 10:31

ואבוא אל־הגולה תֵּל אָבִיב הישבים אל־נהר־כבר [ואשר כ] (ואשב ק) המה יושבים שם ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם׃

Tanakh

Then I came to the exiles who lived beside the river Chebar at Tel-abib, and I sat there seven days where they were living, causing consternation among them.

Ezekiel 3:15
Exercise 10:32

ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תָּמָֽר׃

Tanakh

And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar.

Genesis 38:6
Transliteration of the exercises
Suggestions #1-3
Suggestions #4
%d bloggers like this: